Disclaimer

Disclaimer

Copyright © 2014-2024 DIAMOND POINT B.V.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Diamond Point en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Diamond Point, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Disclaimer

De website www.diamondpoint.net en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Diamond Point. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diamond Point. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Diamond Point met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Diamond Point behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De priis van de producten is de prijs die is aangegeven op de prijslijst in de online winkel op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst en voordat de bestelling wordt verzonden. Diamond Point is niet gebonden aan haar prijzen indien sprake is van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Diamond Point, welke geen eigendom zijn van Diamond Point, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Diamond Point. Hoewel Diamond Point uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.